Упутство за ауторе / Instructions for Authors


Упутство за ауторе

 

Часопис објављује радове на српском, енглеском, немачком, руском и француском језику. Сви радови пролазе процедуру рецензије. Поред тога, часопис објављује стручне радове, приказе и осврте.

Радови треба да буду величине до једног ауторског табака (16 страна) и треба да садрже резиме и кључне речи на српском и једном од светских језика. Аутори треба да наведу назив установе, место и своју е-mail адресу. Текст рада треба доставити електронском поштом: формат .doc или docx, фонт Times New Roman, ћирилична тастатура (за радове на српском језику), величина фонта 12, проред 1,5.

Литература се наводи унутар текста (пример Мандра 2001: 59), а у фусноте уписивати само коментаре и објашњења. Литература се наводи на крају текста по азбучном реду. Примери:

-          књига: Андерсон, Б. (1998) Нација: замишљена заједница. Београд: Плато.

-          текст у књизи: Џуверовић, Б. (1991) „Друштвене неједнакости у образовању“ у Србија крајем осамдесетих. Београд: Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета у Београду.

-          чланак у часопису: Божовић, Р. Р. (2003) „Секте, култови и толеранција према њима“, Теме XVIII (1): 119–131.

 

E-mail: godisnjak@filfak.ni.ac.rs

 

Адреса:

Годишњак за социологију

Ћирила и Методија 2

18 000 Ниш

 

Instructions for Authors

 

The Journal publishes papers in Serbian, English, German, Russian, French as well as in Croatian and Bosnian. All the submitted papers are subject to reviewer check. Apart from papers, the Journal publishes critical reviews and commentaries as well.

The submitted papers should not exceed 16 pages in length and should also contain an abstract and key words in English, French, German or Russian. The authors should also supply their affiliation and e-mail address. All contributions should be sent electronically, through email (format: .doc or .docx; font: Times New Roman, 12pt; line spacing: 1.5).

All references cited in the body of the text should be given in brackets, eg. (Mandra 2001: 59), not in footnotes; footnotes can be used for additional comments and explanations. The references used should be provided at the end of the paper. Sample examples:

- citing a book: Collins, R. (1994) Four Sociological Traditions. Oxford: Oxford University Press.

- citing a paper in a book: Foucault, M. (1986) «On the Genealogy of Ethics: An Overview of Work in Progess», in The Foucault Reader (P. Rabinow, ed.). New York: Pantheon.

- citing an article in a journal: Devine, F. (1998) «Class Analysis and the Stability of Class Relations». Sociology 32: 2342.

 

E-mail:  godisnjak@filfak.ni.ac.rs  

 

Address:

Sociological Annual

Faculty of Philosophy

Cirila i Metodija 2

18 000 Nis

Serbia

Comments